ขอบเขตงานโครงการ

ขอบเขตของงานโครงการ

ประกอบด้วย งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา งานจัดทำขอกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Client Requirements) งานระบบราง งานระบบไฟฟ้าเครื่องกลและงานจัดหาขบวนรถ จะมีรายละเอียดครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเจรจาข้อกำหนดขอบเขตของงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลฯ ประกวดราคา เวนคืนที่ดินและก่อสร้างต่อไป โดยแบ่งช่วงการศึกษา ดังนี้

  • ช่วงที่ 1 : งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา ช่วงนครราชสีมา – บ้านไผ่
  • ช่วงที่ 2 : งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา ช่วงบ้านไผ่ – หนองคาย
  • ช่วงที่ 3 : งานสนับสนุนการเจรจาข้อกำหนดขอบเขตของงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลฯ
  • ช่วงที่ 4 : งานจัดการประกวดราคา ช่วงนครราชสีมา – บ้านไผ่
  • ช่วงที่ 5 : งานจัดการประกวดราคา ช่วงบ้านไผ่ – หนองคาย
  • ช่วงที่ 6 : งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ หลังการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

มีขั้นตอน ดังนี้

Scroll Up