ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รถไฟความเร็วสูง เชื่อมไทยสู่โลก ส่งเสริมเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

  • ทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกรวดเร็ว
  • เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุน
  • ช่วยให้เกิดการจ้างงานขณะดำเนินการก่อสร้าง
  • เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตามแนวเส้นทาง
  • พัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางให้เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

Scroll Up